موضوع: تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مبتنی بر ماشین
با قابلیت یادگیری فوقالعاده
نویسنده: جناب آقای مهندس سیدمهدی هاشمی-سرکار خانم مهندس زهرا عصارزاده-سرکار خانم مهندس عاطفه سرلک
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی استفاده از انرژی خورشیدی(سیستم های فتوولتائیک) در ساختمان
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: Locating assessment of residential twons in order to achieve sustainable development
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: آشنایی با اصول اساسی طراحی سبز
نویسنده:سرکار خانم مهندس مژگان خادمی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با روش پیش کشیدگی
نویسنده: سرکار خانم مهندس مژگان خادمی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: A Generalized Upper Bound Solution
for Bimetallic Rod Extrusion through
Arbitrarily Curved Dies
نویسنده: جناب آقای مهندس غلامرضا عسگری
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: Prediction of Deformation Mode of Bi-Metallic Rod
Extrusion through Arbitrarily Curved Dies
نویسنده: جناب آقای مهندس غلامرضا عسگری
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: AN UPPER BOUND SOLUTION OF BACKWARD TUBE EXTRUSION PROCESS THROUGH CURVED PUNCHES
نویسنده: جناب آقای مهندس غلامرضا عسگری
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: THE ROLE OF VISUAL COMMUNICATIONS IN THE IDENTITY OF
THE URBAN LANDSCAPE
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی استفاده از انرژی خورشیدی(سیستم های فتوولتائیک) در ساختمان
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: اصالت گرایی در مداخلات مرمتی
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: (Iranian traditional architectural features (Case Study: Boroujerdi House in Kashan
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت
دستیابی به معماری پایدار
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی الگوهای فضایی در خانه های سنتی ایران با هدف بازشناسی هویت جمعی
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی تطبیقی شاخص های توسعه ی پایدار شهری با تعالیم اسلامی
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: چند گام تا کاربردی کردن معماری پایدار
نویسنده: جناب آقای دکتر نیما صادق زاده
 
دریافت مقاله
 
 

 

 


 

 
 
عنوان: Confrontation of Iranian contemporary architecture with the electronic era
 
نویسنده: سرکار خانم دکتر سمیه ابراهیمی
Abstract
Technology has had many influences on the Iranian society in different eras. Today, information and telecommunication
technologies have revolutionized the basic structures of society and a new network society has been propagated inside the
traditional and semi-modern context. In countries like Iran, which are in the process of modernization, a chaos deriving from the
transition period is observed that leads to a certain peculiarity. In this transition era the norms of traditional societies, which
offer discipline for these societies, have been eliminated in favor of new norms that are not codified yet. The transformation to
the new situation and also the confrontation with the electronic world has instigated many disorders and anomalies in the society,
with its physical expression becoming visible in contemporary architecture. Today, Iranian architecture is affected by Kitsch Art
and has become superficial. Using attractive visual capsules and exploiting the human habit of imitation, information viruses
have spread everywhere and have changed the physical world dramatically. The propagation of networks has made this process
even faster. This paper reviews the confrontation of Iranian architecture with the electronic realm and investigates the role of
visual viruses in the formation of the physical fabric of Tehran. It is argued that in the future, emphasis on design supported by
collective intelligence [1] and individual creativity can decrease physical anomalies in the built environment.
 
دریافت مقاله
 
 

 

 


 

 

 
 
عنوان: The Effect of EA-based Error Correction on Iranian EFL Intermediate Learners’ Lexical Errors of Writing

نویسنده : سرکار خانم پروین معظمی

ارائه شده در دانشگاه لرستان در تاریخ 91/02/13

چکیده فارسی: اين پژوهش با هدف : تاثير تجزيه و تحليل خطا در تصحيح اشتباهات لغو ي نوشتار زبان آموزان پايه ي متوسطه انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش 40 نفر از زبان آموزان پسرسطح متوسطه آموزشگاه پارسيان گلپايگان تابستان 1389 بوده اند. براي سنجش خطا هاي زبان آموزان شش موضوع انشا به آنها داده شد كه براي هر موضوع يك هفته زمان در نظر گرفته شد. پس از بازگشت انشاها از طرف زبان آموزان، انشاها توسط محقق تصحيح گرديد و به افراد بازگردانده شد. اين روند تا هفته ششم براي سنجش بهبود خطاهاي زبان آموزان ادامه يافت. براي سنجش تغيير ميزان خطاهاي زبان آموزان از پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون ويلكاكسون استفاده شد و نتايج نشان دادند كه تجزيه و تحليل خطا، خطاهاي لغو ي زبان آموزان بهبود يافتند.

Abstract: The present study aimed to investigate the effect of EA-based error correction on the improvement of the EFL intermediate learners’ lexical errors of writing. Forty intermediate students, all males, studying in an English Language Institute in Golpayegan participated in this study. After detecting the participants’ errors, the lexical errors were classified as EA-based errors. The errors which were because of the lack of target language proficiency were classified as EA-based errors. Then, the Wilcoxon Test was used to investigate the effect and the improvement of learners’ lexical errors by EA-based error correction. The results of the study showed that EA-based error correction was effective in the improvement of the participants’ lexical errors.

 
دریافت مقاله
 
 

 

 


 

 
 
عنوان : THE STRATEGIES USED FOR TRANSLATION OF CULTURE SPECIFIC CONCEPTS: THREE PERSIAN TRANSLATIONS OF “PRIDE AND PREJUDICE”
نویسنده: سرکار خانم فاطمه عبدالحمیدی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 


 

 
 
عنوان: The geometric and physical interpretation of fractional order derivatives of polynomial functions
 
نویسنده: جناب آقای عباس توسلی
 Abstract.
In this paper, after a brief mention of the de¯nitions of fractional order derivatives, we present a geometric interpretation of the tangent line angle of a polynomial with coe±cients of fractional derivative. Then a comparison of the divergence of a gradient vectoreld in normal mode with the divergence of a vector ¯eld gradient fractions is performed. Finally, we show that there is a relationship between fractional derivative of polynomials at the tangent points and the order of the fractional derivative.
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: تعیین بیشینه توان مطمئن از سیستم بادی-فوتوولتائیک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
نویسنده: جناب آقای مهندس سعید شاهرضایی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: مدل سازی رفتار خودرو های برقی قابل اتصال به شبکه با روش مونت کارلو
نویسنده: جناب آقای مهندس سعید شاهرضایی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بهبود بارپذیری شبکه های توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نویسنده: جناب آقای مهندس سعید شاهرضایی
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با روش پیش کشیدگی
نویسنده : سرکار خانم مهندس مژگان خادمی
 
دریافت مقاله
 
 
 
 
موضوع: The Differential Diagnosis of Crohn’s Disease and Celiac Disease Using Nuclear Magnetic Resonance  Spectroscopy
جناب آقای مهندس کاوه سهراب زاده
ABSTRACT
crohn’s disease and celiac disease belong to a group of autoimmune conditions that affect the digestive system,  specifically the small intestine. They both attack the digestive tract and share many symptoms. Thus, the  discovery of proper methods would be a major step toward differentiating celiac disease from Crohn’s disease. The aim of this study was to search for the metabolic biomarkers to differentiate between these two diseases.  Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR) was employed as the metabolic profiling method to  look for serum metabolites that differentiate between celiac disease and Crohn’s disease.
Classification of celiac disease and Crohn’s disease was done using random forest (RF). Based on RF results,  Crohn’s disease and celiac disease groups could be classified separately, using just two descriptors. The  classification model showed 93 % correct classification of Crohn’s disease and celiac disease subjects for the
external test set. Based on feature importance of variables, isoleucine and lactate were selected. The findings of the present study reveal differentiating metabolites for Crohn’s disease and celiac disease. These metabolites may provide diagnostic
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: A concentration of serum selenium in multiple sclerosis patients compare to healthy subject in Tehran
جناب آقای مهندس کاوه سهراب زارده
ABSTRACT
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating disease which the exact etiology is still are far to be clear. Reasons for this autoimmune disease are unknown origin. The aim of present study was to evaluate serum levels of selenium in patient with MS compare to healthy subjects. A total of 46 subjects were enrolled in the study, Sera of 23 MS cases and 23 healthy normal cohorts as control group were obtained. Atomic absorption spectrophotometer was employed for estimating serum selenium level. Serum selenium levels were significantly lower in MS than in control cohorts (60.87±13 compared with 85.74±12, P-value < 0.0001). Serum selenium levels may thus be a marker of MS; the decreasing levels of serum selenium may be host defense strategies of body.
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: A Metabonomics Study on Celiac Disease by CART
جناب آقای مهندس سهراب زاده
Abstract
Celiac disease (CD) is an immune reaction as a consequence of ingestion of gluten. Diagnosis of CD is not easily using the clinical tests. Then, the discovery of appropriate methods for CD diagnosis is necessary. This study was concentrated to seek the metabolic biomarkers causes of CD compare to healthy subjects.In the present study, we classify CD and healthy subjects using classification and regression tree (CART). To find metabolites in serum which are helpful for the diagnosis of CD, the metabolic profiling was employed using the proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1HNMR). Based on CART results, it was concluded that just using one descriptor, CD and control groups could be classified separately. The 89 % of data in the test set was predicted correctly by the obtained classification model. Our study indicates that quantitative metabolite analysis of serum can be employed to distinguish healthy from CD subjects.
 
دریافت مقاله
 
 

 

 
 
موضوع: بررسي نقش سلنيم سرم با بيماري پاركينسون
جناب آقای مهندس کاوه سهراب زاده
چكيده
سابقه و هدف: بيماري پاركينسون نوعي بيماري دستگاه عصبي مركزي در بزرگسالان مسنتر است كه مشخصه آن سفتي عضلاني پيشرونده تدريجي، لرزش و از دست رفتن مهارتهاي حركتي ميباشد. اين اختلال هنگامي رخ ميدهدكه نواحي خاصي از مغز توانايي خود در توليد دوپامين را از دست ميدهند. سلنيم يك عنصر ضروري با نقش هاي فيزيولوژي مهم در بدن است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه غلظت سلنيم موجود در سرم افراد مبتلا به بيماري پاركينسون با افراد سالم بود.
 
دریافت مقاله