1-اعضای محترم هیأت علمی میتوانند جهت اخذ  مقاله به سایت www.edupaper.ir مراجعه فرمایند.

2- دانشجویان ارشد نیز می توانن جهت اخذ مقاله به مسئول کتابخانه جناب آقای ناصری مراجعه فرمایند.