1- فرم انتخاب استاد راهنما

2- پروپوزال گروه مدیریت

1-2 پروپوزال گروه معماری

2-2- پروپوزال گروه فنی و مهندسی

3- گواهی شرکت در جلسات دفاع کارشناسی ارشد

4- اطلاعیه دفاع گروه مدیریت جهت نصب در برد

5- فرم درخواست مجوز دفاع(دانشجو موظف است 3 هفته قبل از جلسه دفاع این فرم را تکمیل نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد)

6- داوری(فرم مذکور میبایست برای اساتید داور و راهنما جداگانه تکمیل و پرینت گرفته شود)

7- فرم نمره نهایی

8- صورتجلسه دفاع

شیوه نامه نکارش گروه معماری

شیوه نامه نگارش گروه مدیریت

شیوه نامه نگارش گروه فنی و مهندسی

تبلیغ جلسه دفاع