آدرس: گلپايگان-ميدان معلم-كيلومتر2 جاده خمين-موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان. تلفن: 47 الي 03157243244 نمابر: 50-57243249-031 سايت اينترنتي: www.payamgolp.ac.ir     كدپستي: 87717179 صندوق پستي:8771667596
موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود. دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهره مند خواهند شد. موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است.