مسئولين قبلی دانشگاهنام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی در زمان تصدی مدت اشتغال از تاریخ تا تاریخ  
دکتر منصور معظمی دکترای مدیریت استراتژیک   از 1388/04/26
تا
1390/11/19
مرحوم دکتر محمد علی ابراهیمی دکترای قلب و عروق استادیار از ابتدای تاسیس
تا
1388/04/26