اعضای هیأت موسس عبارتند از:

1 حجت الاسلام حاج سید مجتبی نوربخش دکترای حوزوی عضو هیئت موسس
2 دکتر ابراهیم ابراهیمی مهندسی حشره شناسی کشاورزی عضو هیئت موسس
3 مهندس علیرضا حاج نوروزی مدیریت عضو هیئت موسس
4 مهندس حسین لوایی مهندسی برق - قدرت عضو هیئت موسس
5 دکتر منصور معظمی مدیریت استراتژیک عضو هیئت موسس
6 دکتر فردوس آقاگل زاده زبان شناسی عضو هیئت موسس
7 دکتر احسان جمالی آمار عضو هیئت موسس
8 مهندس صدیقه ابراهیمی آمار عضو هیئت موسس