اعضای هیأت امنا عبارتند از:

ردیف

نام و نام خانوادگی

1 دکتر سید مرتضی نوربخش
2 حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نوربخش
3 دکتر احسان جمالی
4 دکتر جعفر هزارجریبی
5 دکتر هوشنگ طالبی حبیب آبادی
6 دکتر منصور معظمی
7 مهندس حسین لوایی
8 نماینده استاندار محترم استان اصفهان (جناب آقای محسن حسین میرزایی فرماندار گلپایگان)
9 نماینده وزیر علوم ،  تحقیقات و فناوری(جناب آقای دکتر مهدی کشمیری)